SHIMADZU HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. KORNEUBURG – BRANCH SOFIA

Bulgaria 1113 Sofia, 17 Frédéric Joliot-Curie Str., Bl. 2, Fl. 6, Ap. 11

+359 2 400 7285

all_bg@shimadzu.eu.com

Shimadzu предлага широка гама от аналитични инструменти, необходими за научни изследвания, разработки и контрол на качеството в различни пазарни сегменти като хранително-вкусова промишленост, земеделие и аграрни науки; фармацевтична промишленост; клинична химия; околна среда и води; химия, нефтопродукти, биогорива и енергетика, пластмаси и каучук. Нашата високотехнологична продуктова гама включва газова хроматография (GC), газова хроматография с масспектрометрия (GCMS), течна хроматография (LC, HPLC, UHPLC), течна хроматография с масспектрометрия (LCMS), ултрабърза масспектрометрия (UFMS), молекулна спектроскопия (UV-Vis-NIR), инфрачервена спектроскопия (FTIR), атомно-абсорбционна спектроскопия (AAS) и енергийно дисперсионна рентгенова флуоресцентна спектроскопия (EDX), атомно-емисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), атомно-емисионна спектроскопия с масспектрометрия (ICPMS), системи за елементен и повърхностен анализ, апарати за определяне на размер на частици, инструменти за науките за живота (Life Sciences), анализ на общ органичен въглерод (TOC), апарати за изпитване на различни материали. Нашите предложения се допълват от широко портфолио колони и консумативи, аналитични стандарти, комплекти от реагенти за диагностичен анализ и софтуер за управление на данни.

Представени компании

  • No results found.