Заяви щанд

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя, посредством попълване, подписване и изпращaне, в определените срокове, на Заявка-договор по образец, който трябва да се изтегли в PDF-формат.